Om højskolekredsen

Skolekredsen er Vrå Højskoles formelle og juridiske bagland. I skoleverdenen svarer skolekredsen til forretningsverdenens repræsentantskab.

Skolekredsen indkaldes hvert år til generalforsamling inden udgangen af april måned. Alle interesserede har lov at møde op til generalforsamling, men det er kun medlemmer af skolekredsen, der har stemmeret.

Alle med interesse for Vrå Højskole kan søge om at blive optaget i skolekredsen ved henvendelse til skolen. Medlemsskab af Vrå Højskoles skolekreds godkendes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen og koster et beskedent engangsbeløb.

Reglerne om skolens virke, skolekreds, generalforsamling og bestyrelse fremgår af højskolens vedtægter.

Den siddende bestyrelse er valgt på generalforsamling 2017.

> Læs seneste referat her.

Formand
Carl Ole Andreasen
Borupvej 71
9760 Vrå
c.hoengaard@gmail.com

Næstformand
Lars Ole Wiese
Bollervej 33
9480 Løkken
low@inteq.dk

Peter Toft
Vestergade 50
9760 Vrå
peterlindhardttoft@gmail.com

Kresten Nørgaard Trinskjær
Nørgårdsvej 40
9760 Vrå
norgaard9760@gmail.com
tlf. 22631083

Anne Marie Heide Hviid
Bøgevænget 1
9430 Vadum
annemarie@heidehviid.dk

Bodil Hansen
Møllesøvej 15, Dokkedal,
9280 Storvorde
bodilkai15@gmail.com                       
tlf. 22982804

Suppleant
Anne Thiel Fuglsang
Hjortnæsvej 35
9760 Vrå
thielfuglsang@gmail.com

Jens Sigh
Højskolevej 10
9760 Vrå
sighs@post.tele.dk

Medarbejderrepræsentant
Susanne Bang Kristensen

Vedtægter

§ 1. Hjemsted og formål

Stk. 1. Vrå Folkehøjskole er en uafhængig og selvejende institution.
Stk. 2. Højskolen er oprettet 1. november 1872 og har hjemsted i Hjørring Kommune.
Stk. 3. Institutionen ejer ejendommen matr. nr. Vrå, 9c beliggende Højskolevej 1a.
Stk. 4. Vrå Højskoles værdigrundlag er:

 • at alle er ligeværdige
 • at frihed under ansvar og demokrati er grundlaget for menneskeligt samvær
 • at fællesskab og personlig stillingtagen udfordrer og udvikler individet
 • at forundring, faglig fordybelse, kreativitet og livsoplysning er vigtige i dannelsen af menneskets identitet og selvforståelse
 • at tilværelsen er større og rigere, end vi er i stand til at begribe
 • at mennesket under de rette omstændigheder har uanede muligheder

Stk. 5. Højskolens formål er at drive en folkehøjskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.
I overensstemmelse hermed tilbyder skolen undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning.
Undervisningen er af almendannende karakter.
Skolen er en grundtvigsk folkehøjskole med vekselvirkning mellem tradition og fornyelse, hvor et frit møde mennesker imellem giver mulighed for tolkning af tilværelsesspørgsmål og fordybelse i fag med henblik på forståelse af den enkeltes personlige værdi og betydning for fællesskabet.
Skolen ønsker at fastholde og udbygge sin tilknytning til egnen.

Stk. 6. Hvert år i maj eller juni måned mødes bestyrelse og personale til en fælles mundtlig selvevaluering af skolens virke i det forgangne skoleår. Bestyrelsen tager initiativ til et oplæg til årets selvevaluering. Undervejs gennem selvevalueringen skrives et referat, der efter mødet læses op og godkendes af de fremmødte.
Referent, formand, forstander samt en repræsentant fra personalet underskriver referatet, der dermed er resultatet af selvevalueringen.

§ 2. Skolekreds.

Stk. 1. Medlemmer af Vrå Folkehøjskoles skolekreds er enkeltpersoner med gyldigt medlemsbevis samt enkeltpersoner, der ved indskud af et af bestyrelsens fastsat beløb har erhvervet sig medlemskab. Medlemsbidragets størrelse godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen måtte have afslået at optage, og af et mindretal på mindst tre medlemmer i bestyrelsen.
Stk. 3. Medlemmerne har ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art, men har adgang til at afgive stemme ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Ingen kan afgive mere end én stemme. Medlemmerne har intet personligt ansvar over for skolens forpligtigelser.
Stk. 4. Skolens årsregnskab sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmer af skolekredsen og skolens medarbejdere har ret til indsigt i skolens budgetter og regnskaber. Retten omfatter indsigt i drifts- anlægs- og likviditetsbudgetter, årsregnskaber, byggeregnskaber samt oplysninger til brug ved tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Endvidere gælder indsigten revisionsprotokoller, der er forelagt bestyrelsen.

§ 3. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud samt ved elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen.
Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
Stk 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen. f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, bygningsforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed og består af skolekredsens medlemmer.
Stk. 2 Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf.§12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf.§13
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest d. 30.4. og indkaldes med et varsel af 14 dage ved direkte henvendelse til medlemmerne. Generalforsamlingen bekendtgøres i øvrigt i de lokale dagblade.
Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Bestyrelsens beretning
 3.  Forstanderens beretning
 4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5.  Fastsættelse af medlemsbidrag
 6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7.  Valg af revisor
 8.  Indkomne forslag
 9.  Eventuelt

Stk.5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Stk.6. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes på samme måde som ved ordinær generalforsamling og afholdes inden 21 dage efter, at enten 4 bestyrelses- medlemmer eller 30 medlemmer af skolekredsen skriftligt har krævet det.
Forslag til dagsorden skal indsendes samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
Stk.7. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 12 og § 13.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 12 og § 13.
Stk.8. Skriftlig afstemning foretages, når mindst en trediedel af de fremmødte medlemmer kræver det.
Stk.9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant foretages altid ved skriftlig afstemning.
Stemmeseddel til bestyrelsesvalg skal indeholde tre navne og stemmeseddel ved valg af suppleant ét navn.
Stk.10. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5 Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1 Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf de 6 vælges på generalforsamlingen for to år og afgår med tre og tre årlig. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2 Suppleant vælges for et år af gangen.
Stk. 3 Ét medlem vælges af Vrå Folkehøjskoles elevforening.
Stk. 4 Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand.
Stk. 5 Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark.
Stk. 6 Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

§ 6 Bestyrelsens opgaver

Stk. 1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.
Stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander/forstanderpar.
Stk. 3 Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
Stk. 5 Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.
Stk. 6 Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. § 10, stk. 1.
Stk. 7 Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7 Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1 Bestyrelsen holder møde, når formanden eller tre medlemmer finder det nødvendigt.
Stk. 2 Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.
Stk. 3 Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.
Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Suppleanten deltager i bestyrelsens møder og deltager med stemmeret i tilfælde, hvor bestyrelsen ikke er fuldtalligt repræsenteret.
Stk. 5 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.
Stk. 6 En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.
Tavshedspligten er desuden gældende, når mindst én af mødedeltagerne kræver det.
Stk. 7 Forstander/forstanderpar deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.
Faste medarbejdere ved skolen kan uden stemmeret deltage i møderne.
Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere, beslutte at holde møde alene for medlemmerne.
Stk. 8 Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.
Stk. 9 Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1 Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.
Stk. 2 Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.
Stk. 3 Forstanderen ansætter og afskediger lærere og øvrige medarbejdere.
Ansættelse og afskedigelse forelægges til orientering for bestyrelsen.
Stk. 4 Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet.

§ 9. Medarbejderråd

Stk. 1 Medarbejderrådet består af forstander/forstanderpar samt fast pædagogisk- og ledende praktisk personale.
Stk. 2 Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet.
Stk. 3 Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:

 1.  forslag til kurser, kursusterminer og udlejning
 2.  orlovs- og kursusønsker
 3.  skolens budget og årsregnskab
 4.  større anskaffelser (inventar, undervisningsmateriel mv.)
 5.  forslag til nybyggeri og ombygninger
 6.  ansættelse af faste lærere, ledende praktiske medarbejdere og forstander.
 7.  ændringer i skolens vedtægter

Stk. 4 Medarbejderrådet træffer beslutning i forbindelse med udarbejdelse og administration af skolens ordenssystem.

§ 10. Regnskab og revision

Stk. 1 Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1.4. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om revision af frie kostskoler.
Stk. 2 Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1.5., hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemsskab af bestyrelsen, jf.§ 5.
Stk. 3 Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsret

Stk. 1 Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand eller af et flertal af bestyrelsen incl. formanden.
Stk. 2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et flertal på mindst fem bestyrelsesmedlemmers, herunder formandens underskrift.

§ 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet.
Stk. 2 Ændringer af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 3 Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer.

§ 13. Nedlæggelse

Stk. 1 Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.
Stk. 2 Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
Stk. 3 Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.
Stk. 4 Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.
Stk. 5 Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Vedtaget på generalforsamling den 14. april 2007.