Generalforsamling den 29. april 2017

Punkt 1: Valg af dirigent

Valgt blev Erik N Rasmussen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. I perioden er der arbejdet med synliggørelse bl. a. ved deltagelse i Folkemøde, Kulturmøde, Naturmøde, Ordkraft og uddannelsesmesse. Bestyrelsen har fulgt udviklingen i elevtal og dermed økonomi. Det er med stort glæde, at vi kan konstatere forbedring af økonomien. Til sidst rettede formanden bestyrelsens tak til forstanderparret for deres store arbejdsindsats og de flotte mål der er nået.
Beretningen blev godkendt

Punkt 3: Forstanders beretning

Forstanderen gennemgik den del af de aktiviteter skolen deltager i.  Der har været omkring 100 elever på både forår – og efterårssemester. De korte kurser er en succes, på nuværende er kun få ledige pladser tilbage på disse. Skolen arbejder med at være lokalt kultursted- deltager i Kulturministeriets projekt ”Snak, syng og spis”.   Skolen står for ungdomscamp på årets Naturmøde i Hirtshals. Arbejde med mad ud af huset, afholdelse af fester går også strygende. Køkkenet er renoveret således, at alle disse aktiviteter er mulige. Hun sluttede af med tak til personalet for deres store indsats og udtrykte samtidig tak til bestyrelsen for samarbejdet i året der er gået.                  
Beretningen blev godkendt

Punkt 4: Regnskab

Revisor gennemgik regnskab. Regnskabet udviser et pænt overskud og fin likviditets balance
Regnskab godkendt

Punkt 5: Medlemskontingent

Uændret

Punkt 6: Valg til bestyrelsen

Carl Ole: genvalgt
Peter Toft: nyvalgt
Kresten Nørgård Trinskær: nyvalgt

Punkt 7: Valg af suppleanter

Jens Sigh: genvalgt
Anne Thiel Fuglsang: nyvalgt

Punkt 8: Valg af revisor

Morten Bruun Jacobsen: Genvalgt

Punkt 9: Eventuelt

Forstanderen rettede en stor tak til Poul Lybæk for hans store indsats i bestyrelsesarbejdet gennem mange år.
Der blev rejst spørgsmål om, hvordan vi får flere med i skolekredsen. Bestyrelsen lovede at arbejde med dette spørgsmål
Et andet spørgsmål var, hvordan får vi flere med til generalforsamlingen. Der er p.t. 190 medlemmer af skolekredsen. Også dette punkt lovede bestyrelsen at arbejde med. Der var ønske om, at det på hjemmesiden blev lagt diverse referater samt indkaldelse til generalforsamling ud. Der var ønske om oversigt over bestyrelsesmedlemmer med billeder.  Det tages med i bestyrelsens arbejde.


Dirigent Erik N. Rasmusen

Referent Bodil Hansen